Close

วารสารดินและปุ๋ย | Thai Journal of Soils and Fertilizers

สมัครสมาชิก

  • Home
  • /
  • สมัครสมาชิก

การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยประเภทรายปี ชำระจำนวนเงิน 250 บาท ประเภทราย 3 ปี ชำระจำนวนเงิน 500 บาท ประเภทราย 7 ปี ชำระจำนวนเงิน 1,000 บาท และค่าแรกเข้า 50 บาท พร้อมทั้งโอนเงินค่าสมัครสมาชิกและค่าแรกเข้ามายังบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 043-7-49376-0 ชื่อบัญชี สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน ท่านสามารถ scan หลักฐานส่งมาได้ทาง อีเมลล์ o.sfst@ku.ac.th

สิทธิการเป็นสมาชิกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย

มีสิทธิ์ได้รับจุลสารของสมาคมฯ ปีละ 2 ครั้ง มีสิทธิ์ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจุลสารของสมาคมฯ มีสิทธิ์ได้รับ/ซื้อหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดินและปุ๋ยที่สมาคมฯ จัดขึ้น ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการประชุมสัมมนาวิชาการที่จัดโดยสมาคมฯ ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารดินและปุ๋ย ถ้าเป็น corresponding author ได้รับบริการตอบปัญหาหรือคำแนะนำทางด้านดินและปุ๋ยจากสมาคมฯเป็นกรณีพิเศษ

ใบสมัครสมาชิก

สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย

 
***สำหรับสมาชิกใหม่มีค่าแรกเข้า 50 บาท***
สำหรับผู้ที่ชำระค่าสมัครสมาชิกด้วยช่องทางการโอนเงิน
*.jpg .png
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อบังคับ และระเบียบการต่างๆ ของสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยที่มีอยู่แล้ว และ/หรือ จะมีต่อไป เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม และความเจริญก้าวหน้าของสมาคมฯ นี้ ทุกประการ