Close

วารสารดินและปุ๋ย | Thai Journal of Soils and Fertilizers

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ

  • Home
  • /
  • องค์ความรู้

เรียน ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาวารสารในระบบ KUOJS

เนื่องจากจะมีการแก้ไขระบบการสมัครสมาชิกของระบบ KUOJS ส่งผลให้ระบบไม่สามารถใช้งานได้เป็นเวลา 3 วัน

(9-11 พฤศจิกายน 2563) จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งไว้เพื่อทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ทีมบรรณาธิการ

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ

บทบาทของจุลินทรีย์ดิน
เรียน ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาวารสารในระบบ KUOJS